Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Transport Media Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11 09 027006
Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 1. emelet
Adatkezelő képviselője: Dobos Béla ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. január 22-től visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

További fogalmak:

Látogató: aki a Társaság honlapjára lép.

Felhasználó: aki a Társaság honlapján az adatkezelési szabályzat megismerését igazolja, valamely adatát megadja és/vagy szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi.

Termék: a biztosítók / bankok / befektetési szolgáltatók által forgalmazott szerződések.

Közreműködők: azok a személyek, akik szerződéses jogviszonyban állnak a Társasággal az adatkezelő által végzett tevékenység teljesítésére.

Call Center: az a közreműködő, akit a Társaság azzal bíz meg, hogy képviseletében a felhasználót a Társaság által meghatározott céllal megkeresse.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A Társaság a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

A Társaság által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Irányadó jogszabályok

4. A tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Társaság és a felhasználók közötti jogviszonyt szabályozza a Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A tájékoztató hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik regisztrálnak a sofornyugdij.hu oldalra és/vagy a Társaság közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak és/vagy akiknek a Társasággal szerződést kötnek az adatkezelés céljának megfelelő tartalmú szolgáltatás teljesítésére. A tájékoztató hatálya kiterjed azokra, akik a Társaság adatkezelése során képviseletében eljárnak és/vagy adatkezelési részfeladatokat látnak el és/vagy az adatkezelő és a felhasználó közötti jogviszony teljesítésében vesznek részt. Ezeket a személyeket a Társaság közreműködőinek kell tekinteni.

5. A Társaság tevékenysége

A Társaság biztosítási és pénzügyi szolgáltatóval, a bankkal kötött megbízási szerződése alapján pénzügyi befektetési, szolgáltatási és biztosítási szerződések megkötése érdekében működik közre. A Társaság a biztosítási, befektetési és banki piacon fellelhető természetes személyek részére szolgáló termékeket folyamatosan felkutatja, rendszerezi, egymással összehasonlítja, előnyeiket-hátrányaikat bemutatja.

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a biztosítási, banki és befektetési jogszabályok és gyakorlat változásához kötődő termékkínálati változást, a piaci igényeknek megfelelően kialakított új termékeket, és az ezzel kapcsolatos gyűjtött és rendszerezett ismereteit a Felhasználók részére továbbítja.

A Társaság az anonim módon megadott adatok alapján folyamatosan felméri és rendszerezi, hogy a biztosítási / banki / befektetési piac keresleti oldalán milyen szerződések megkötésére, milyen fajta termékekre milyen mértékű a kereslet, az így rendszerezett adatok alapján kutatja fel potenciális felhasználói részére a keresleti piacnak megfelelő termékeket, melyeket elektronikus úton, telefonos ügyfélszolgálat és személyes tájékoztatás útján mutat be azoknak a Felhasználóknak, akik ezt az adatkezelés során lehetővé teszik részére.

A Társaság a fenti tevékenységének a teljesítésére honlapot működtet, amelyen lehetővé teszi a honlap látogatójának regisztrációját, hírlevélre történő feliratkozását, az egyedi kérdések megválaszolását, egyedi tanácsadási felkérések teljesítését.

6. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

6.1. Cookiek

A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

A látogató a honlap alsó részén elhelyezett sávon tudja kiválasztani, mely sütik használatát kívánja engedélyezni, tehát melyek használatához járul hozzá és melyek használatát tiltja le.

adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év

adattárolás módja: elektronikus

6.2. Tanácsadás

A Társaság számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Tanácsadás” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

7. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

A Társaság biztosításközvetítői tevékenysége során magánszemélyekkel kerül szerződéses kapcsolatba. Ezen tevékenységének ellátása körében a Társaság nagyszámú személyes adatot kezel.

7.1. Call center

Amennyiben az érintett megadja a telefonszámát, következő lépésként a Társaság által működtetett call center munkatársa felhívja az érintettet rögzített vonalról. Amennyiben az érintett érdeklődést mutat, akkor a Társaság munkatársa pontosítja az adatokat, illetve továbbiakat vesz fel: érdeklődés tárgya, megtakarítással szembeni elvárások, esetleg összeg, illetve irányítószám, hogy a területileg illetékes tanácsadó kereshesse. Az adatok rögzítése Crazycall-ban történik.

A Társaság a call center által kezdeményezett hívásokat az érintett hozzájárulása alapján rögzíti.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

kezelt adatok köre: az érintettneve, címe, születési helye, ideje, e-mail címe, … , a hangfelvétel tartalma, valamint az beszélgetés közben rögzített személyes adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: 5 év

adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

7.2. Igény-, és szükségletfelmérő

A Társaság igény-, és szükségletfelmérőt alkalmaz, amely során az adatok kezelése elsősorban az érintett hozzájárulásán alapul, valamint az érintettre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges, így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján alapszik.

Az igényfelmérőben megadott adatok vonatkozásában a Társaság profilalkotást végez, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja. A profilalkotás alkalmazásának célja, hogy a Bit. 398. §-a kötelezettségként írja elő a biztosításközvetítő részére, hogy alapos és személyre szabott elemzés alapján adjon tanácsot, amely szükségszerűen együtt jár az érintettre vonatkozóan profil alkotásával.

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság az ügyfelei számára a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény 398. § alapján szolgáltatást nyújtson, illetve a részükre személyes attribútumaik alapján a megfelelő szolgáltatás nyújthassa. A szolgáltatás nyújtása más módon nem végezhető el.

A fentiek értelmében az adatkezelő jogos érdekei indokolják a megfelelő, az ügyfél számára legmegfelelőbb szolgáltatás nyújtását, míg az érintett érdeke személyes adatai tiszteletben tartása.

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése az érintett érdekeinek korlátozásával megfelelő biztosítékok bevezetése és betartása mellett arányban áll, azaz megalapozottnak tekinthető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap használata. Összefoglalva:

A profilalkotás során alkalmazott logika az alábbi: a megfelelő biztosítás kiválasztása érdekében a Társaság számára átadásra kerülnek a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, lakcím) e-mail cím, továbbá a Bit. 398. §-a által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges általános pénzügyi adatok. Az adatok elemzésének célja annak megállapítása, mely biztosítások megfelelőek az érintett számára.

adatkezelés célja: biztosítási, banki és befektetési termékekre tanácsadással történő ajánlattétel és ajánlati eljárás, pénzügyi szerződések közvetítése, valamint pénztári tagszervezés az ügyfél igényeinek megfelelően

kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, születési helye, ideje, e-mail címe, illetve az igényfelmérőben meghatározott egyéb adatok (a Bit. 398. §-a által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges általános pénzügyi adatok)

adatkezelés jogalapja: a személyes adatok megadása tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, míg a profilalkotás tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja

adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 évig

adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

7.3. Címzettek

Abban az esetben, ha az ügyfél (érintett) kiválasztja a számára megfelelő biztosítást, a Társaság a biztosítást kínáló biztosítónak továbbítja a kötvény kiállításához szükséges dokumentumokat. A kiválasztott biztosító nevéről és elérhetőségéről a Társaság minden esetben tájékoztatja az érintettet, az adatok továbbítására az érintett hozzájárulásával kerül sor. Az adatok továbbítása történhet papír alapon vagy elektronikusan.

A Társaság ügyféligényeket, illetve vagyonbiztosítás megkötése iránt érdeklődők személyes adatait az érintettek hozzájárulása alapján elektronikus úton átadja az Eurorisk Kft.-nek. A következő releváns adatok kerülnek átadásra: érintettek neve, telefonszáma, e-mail címe.

7.4. Pénzmosási adatlapok

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait.

adatkezelés célja: ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: természetes személy családi és utóneve; születési családi és utóneve; állampolgársága, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma; lakcímet igazoló hatósági igazolványa száma, a bemutatott okiratok másolata

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése [Pmt. 7. §]

adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év [Pmt. 56. § (2) bekezdés]

adattárolás módja: elektronikus

8. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését Dobos Béla adatvédelmi tisztviselőnél, a bela@transleads.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

8.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 7.4. pontjának megfelelően.

8.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság vezérigazgatója dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

8.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték ;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell ;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

ÉS

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Kinsta Ltd.
Szolgáltató címe: Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, West SussexRH194LZ, UK
Email: dmca@kinsta.com
Web: kinsta.com

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

10. Adatbiztonság

A Társaság minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Társaság az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

11. A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

12. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.